Avtalevilkår

Avtalevilkår for Lillesand Treningsstudio

Betalingsvilkår

Avtalegiro: Ved kontaktinngåelsen innbetales medlemsavgift for resterende dager av inneværende måned + neste måned og nøkkelkort. Deretter blir avtalt beløp trukket fra konto uavhengig av treningsmengde. Etter utgått bindingstid gjelder 1 mnd oppsigelsestid. Dvs at det blir trukket medlemsavgift for neste måned og at man kan trene ut neste måned. Avtalegirofullmakten til bank kan når som helst tilbakekalles av medlemmet, men det påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelse. Studioet vil da innkreve utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Medlemmet utelukkes fra trening når betalingen ikke er ajour. Utestående treningsavgift blir oversendt til CrediCare for videre inndrivelse. Prisene kan ikke endres i bindingstiden. Ved prisendring skal medlemmer få 1 måned varsel skriftlig. Ved endring av bankforbindelse, adresse el.lign. plikter medlemmet å gi beskjed omgående. Angrefrist for avtalegiro er 14 dager fra innmeldingsdato. Aldersgrense for avtalegiro er 18 år. Aldersgrense for å trene er det året de fyller 16 år. Personer under 18 år må ha foresattes oppmøte og underskrift ved innmelding.

Kontant: Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap betaler man medlemsavgift for medlemskapets varighet samt nøkkelkort ved innmelding.

Nøkkelkort: Tapt eller ødelagt nøkkelkort må medlemmet selv erstatte.

Frysing av medlemskap

Frysing av medlemskapet må avtales på forhånd, og årsaken må dokumenteres. Avbruddet må være på minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Godkjente årsaker er: sykdom med sykmelding, barselpermisjon, studier/arbeid utenom kommunen. Frys av medlemskapet innvilges ikke i forbindelse med ferie. Kun ved dokumentasjon kan studioet refundere innbetalt treningsavgift i ettertid, og kun ved årsaker studioet godkjenner som gyldige. Betalingsfri periode kan avvike fra avbruddsperiode, men utgjør like lang tid.

Overdragelse av medlemskapet

Medlemskapet og nøkkelkortet m/pinkoden er personlig og kan ikke overdras eller lånes ut til annen person uten forutgående skriftlig avtale med treningsstudioet. Overdragelse godkjennes kun når betaling av medlemskapet er ajour.

Trening på eget ansvar

Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Studioet forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningsstudioet fraskriver seg ansvar for tap og skader på gjenstander eller person som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningsstudioet, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre studioet har opptrådt uaktsomt. Foreldre er selv ansvarlig for barn de har med seg. Medbragte barn har forbud mot å oppholde seg i treningslokalene, utenom ved cafébordene og toalettbesøk. Lek utendørs er heller ikke tillatt.

Medlemsplikter og utestengning

Studioet skal klart og tydelig orientere om regler og instrukser som gjelder for virksomheten. Medlemmer plikter å følge de anvisninger og regler studioet gir. Ved overtredelse som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan studioet etter forutgående skriftlig varsel bringe avtalen til opphør uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift. Overdragelse/utlån av nøkkelkort uten godkjennelse, eller om du slipper inn ikke-medlemmer, hærverk og stjeling, fører til umiddelbar utestenging og eventuelt anmeldelse. Anlegget har videoovervåkning og alarm.

Endring av ytelser

Treningsstudioet tar forbehold om endringer i timeplan. Studioet har rett til å redusere/endre åpningstid og sesongendre timeplan, holde stengt på offentlige fridager og helligdager, og har ved sykdom blant ansatte anledning til å avlyse gruppetreningstimer på kort varsel.

Alle avtalegiroer har:

  • 2 mnd innbetaling
  • 1 mnd oppsigelse

Generelle priser:

  • Drop-in: 150,-
  • Drop-in student/senior: 100,-
  • Nøkkelkort: 200,-

Personlig trener/Personlig trener rehab – se egen prisliste